Rettigheter i den offentlige tannhelsetjenesten

Rettigheter i den offentlige tannhelsetjenesten

Tannhelsetjenesteloven regulerer fylkeskommunens ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten. Loven gir enkelte grupper av befolkningen rett til et regelmessig og oppsøkende tilbud i den fylkeskommune der de bor eller midlertidig oppholder seg. Har du rett på gratis tannbehandling?

Innhold

Følgende grupper har rett på et oppsøkende tannhelsetilbud og behandling – enten av fylkeskommunens ansatte eller av privatpraktiserende tannlege som har inngått avtale med fylkeskommunen:

 • Barn fra 0-18 år – gratis tannhelsehjelp ut året du fyller 18 år.
 • Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon
 • Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie.
 • Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret – 75% prisreduksjon på Helse- og omsorgsdepartementets takster.
 • Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere:
  • Flyktninger og asylsøkere på statlige mottak.
  • Rusmiddelbrukere som har mottatt tjenester etter sosialtjenesteloven i tre måneder eller mer.
  • Rusmiddelbrukere under legemiddelassistert behandling (LAR-behandling).
  • Tortur- og overgrepsutsatte og personer som har sterk angst for tannbehandling (odontofobi).
  • Innsatte i fengsel. Innsatte får tilbud om nødvendig akutt tannbehandling av den offentlige tannhelsetjenesten. Ved opphold lenger enn tre måneder gir det også tilbud om tannundersøkelse og nødvendig forebyggelse og vanlig tannbehandling. Øvrige utgifter til tannbehandling dekkes av den innsatte selv.

I tillegg til de prioriterte oppgavene kan den offentlige tannhelsetjenesten yte tjenester til voksne pasienter mot betaling etter fylkeskommunens bestemmelser. Det må vurderes om disse pasientene har rett til dekning i folketrygden.

Personer med rusmiddelproblem

Personer som på grunn av rusmiddelproblem bor i helseinstitusjon eller mottar tjenester etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-2 nr. 6 bokstav b eller §3-6 nr. 2 har rett til gratis tannhelsehjelp når opphold/vedtak har vart eller forventes å vare i 3 måneder eller mer.

Akutthjelp

I helger og på høytidsdager kontakt tannlegevakt ved å f. eks. søke etter nærmeste tannlegevakt på Tannlegevakt Norge.

Voksne

Voksne friske mennesker betaler full egenandel hos tannlege. Tilbud gis både i Den offentlige tannhelsetjenesten etter gjeldende takster og i privat praksis etter den enkelte tannleges takster.

Voksne mennesker som mottar sosialhjelp fra kommunene kan søke NAV om støtte til tannbehandling. Søknad med tannlegens kostnadsoverslag sendes til NAV i kommunen.

Folketrygden gir refusjon ved følgende behandlinger/sykdom/tilstander etter nærmere bestemte regler:

 • Tannregulering – delvis refusjon fra folketrygden etter gjeldende takst opp til 18 år.
 • Ved tannkjøttsykdom og tanntap ved tannkjøttsykdom.
 • Ulykker, for eksempel ved yrkesskade
 • Tannslitasje
 • Munntørrhet
 • Allergiske reaksjoner på tannrestaureringsmaterialer
 • Kreft i hode-/hals regionen
 • Sjeldne medisinske tilstander
 • Manglende evne til egenomsorg ved varig sykdom
 • Kirurgisk fjerning av visdomstenner, svulster m.m.

Innsatte i fengsel

Fri behandling dersom oppholdet varer lenger enn 3 måneder. Ved kortere opphold dekkes akuttbehandling.

Flyktninger og asylsøkere

Voksne kan søke veiledning om økonomisk dekning til tannhelsehjelp gjennom sitt asylmottak. Fylkeskommunen gir behandling til barn og unge 0-20 år j.fr. Tannhelsetjenesteloven § 5 – 1.

Hvor kan du få tannhelsehjelp?

Bostedsadresse avgjør hvilken offentlig tannklinikk du tilhører hvis du har rettigheter etter Lov om tannhelsetjenesten.

Betalende pasienter kan fritt velge tannklinikk eller tannlegekontor. Alle offentlige tannklinikker tar også imot voksne, betalende pasienter etter takster fastsatt av fylkestinget.

Tannbehandling i narkose

Ved behov for behandling i narkose er det tannlegen som henviser til behandling i narkose.

Tilrettelagt tannhelsetilbud – TOO

TOO er et tilrettelagt tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med sterk angst for tannbehandling. Les mer om Tilrettelagt tannhelsetilbud – TOO

Skyssutgifter

Pasienter med rettigheter i den offentlige tannhelsetjenesten får refundert utgifter etter retningslinjer vedtatt av fylkeskommunen.

Ofte stilte spørsmål

Hvem har rett på gratis tannbehandling?

Enkelte grupper av befolkningen har rett til et regelmessig og oppsøkende tilbud i den fylkeskommune der de bor eller midlertidig oppholder seg.

Hvilke grupper har rett på et oppsøkende tannhelsetilbud og behandling?

Følgende grupper har rett på et oppsøkende tannhelsetilbud og behandling:
– Voksne friske mennesker betaler full egenandel hos tannlege.
– Voksne mennesker som mottar sosialhjelp fra kommunene kan søke NAV om støtte til tannbehandling.
– Folketrygden gir delvis refusjon fra folketrygden etter gjeldende takst opp til 18 år.
– Innsatte i fengsel får fri behandling dersom oppholdet varer lenger enn 3 måneder. Ved kortere opphold dekkes akuttbehandling.
– Flyktninger og asylsøkere kan søke veiledning om økonomisk dekning til tannhelsehjelp gjennom sitt asylmottak.
– Fylkeskommunen gir behandling til barn og unge 0-20 år etter Tannhelsetjenesteloven § 5 – 1.

Hvordan velger jeg en offentlig tannklinikk?

Hvis du har rettigheter etter Lov om tannhelsetjenesten, vil din bostedsadresse avgjøre hvilken offentlig tannklinikk du tilhører.
Betalende pasienter kan fritt velge tannklinikk eller tannlegekontor.

Hvordan kan jeg søke om støtte til tannbehandling via NAV?

Dersom du mottar sosialhjelp og ønsker å søke om støtte til tannbehandling, kan du sende en søknad med tannlegens kostnadsoverslag til NAV i kommunen din.

Hvilke refusjoner gir Folketrygden?

Folketrygden gir delvis refusjon etter gjeldende takst for følgende behandlinger/sykdom/tilstander: tannregulering, tannkjøttsykdom og tanntap ved tannkjøttsykdom, ulykker, tannslitasje, munntørrhet, allergiske reaksjoner på tannrestaureringsmaterialer, kreft i hode-/halsregionen, sjeldne medisinske tilstander, manglende evne til egenomsorg ved varig sykdom, kirurgisk fjerning av visdomstenner, svulster m.m.

Artikler om tannhelse

Sist oppdatert 28. desember 2023

Tannbleking – hjemme eller hos tannlegen

Et varmt smil kan være nøkkelen til mange lukkede dører, og tannbleking har blitt et populært virkemiddel for å forsterke den visuelle appellen til dine perlerader.…

Les hele artikkelen

Sist oppdatert 23. september 2023

Usynlig tannregulering – et effektivt og diskret alternativ

Usynlig tannregulering har revolusjonert måten vi kan rette opp tannstillinger på. Med en serie gjennomsiktige skinner kan man oppnå et nytt smil uten at reguleringen er…

Les hele artikkelen

Sist oppdatert 21. september 2023

Når bør jeg fjerne visdomstennene?

Med mindre visdomstennene forårsaker smerter eller andre problemer, trenger du ikke å fjerne dem.

Les hele artikkelen