Rettigheter i den offentlige tannhelsetjenesten

Tannhelsetjenesteloven regulerer fylkeskommunens ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten. Loven gir enkelte grupper av befolkningen rett til et regelmessig og oppsøkende tilbud i den fylkeskommune der de bor eller midlertidig oppholder seg. Har du rett på gratis tannbehandling?

Innhold

Følgende grupper har rett på et oppsøkende tannhelsetilbud og behandling – enten av fylkeskommunens ansatte eller av privatpraktiserende tannlege som har inngått avtale med fylkeskommunen:

 • Barn fra 0-18 år – gratis tannhelsehjelp ut året du fyller 18 år.
 • Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon
 • Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie.
 • Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret – 75% prisreduksjon på Helse- og omsorgsdepartementets takster.
 • Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere:
  • Flyktninger og asylsøkere på statlige mottak.
  • Rusmiddelbrukere som har mottatt tjenester etter sosialtjenesteloven i tre måneder eller mer.
  • Rusmiddelbrukere under legemiddelassistert behandling (LAR-behandling).
  • Tortur- og overgrepsutsatte og personer som har sterk angst for tannbehandling (odontofobi).
  • Innsatte i fengsel. Innsatte får tilbud om nødvendig akutt tannbehandling av den offentlige tannhelsetjenesten. Ved opphold lenger enn tre måneder gir det også tilbud om tannundersøkelse og nødvendig forebyggelse og vanlig tannbehandling. Øvrige utgifter til tannbehandling dekkes av den innsatte selv.

I tillegg til de prioriterte oppgavene kan den offentlige tannhelsetjenesten yte tjenester til voksne pasienter mot betaling etter fylkeskommunens bestemmelser. Det må vurderes om disse pasientene har rett til dekning i folketrygden.

Personer med rusmiddelproblem

Personer som på grunn av rusmiddelproblem bor i helseinstitusjon eller mottar tjenester etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-2 nr. 6 bokstav b eller §3-6 nr. 2 har rett til gratis tannhelsehjelp når opphold/vedtak har vart eller forventes å vare i 3 måneder eller mer.

Akutthjelp

I helger og på høytidsdager kontakt tannlegevakt ved å f. eks. søke etter nærmeste tannlegevakt på Tannlegevakt Norge.

Voksne

Voksne friske mennesker betaler full egenandel hos tannlege. Tilbud gis både i Den offentlige tannhelsetjenesten etter gjeldende takster og i privat praksis etter den enkelte tannleges takster.

Voksne mennesker som mottar sosialhjelp fra kommunene kan søke NAV om støtte til tannbehandling. Søknad med tannlegens kostnadsoverslag sendes til NAV i kommunen.

Folketrygden gir refusjon ved følgende behandlinger/sykdom/tilstander etter nærmere bestemte regler:

 • Tannregulering – delvis refusjon fra folketrygden etter gjeldende takst opp til 18 år.
 • Ved tannkjøttsykdom og tanntap ved tannkjøttsykdom.
 • Ulykker, for eksempel ved yrkesskade
 • Tannslitasje
 • Munntørrhet
 • Allergiske reaksjoner på tannrestaureringsmaterialer
 • Kreft i hode-/hals regionen
 • Sjeldne medisinske tilstander
 • Manglende evne til egenomsorg ved varig sykdom
 • Kirurgisk fjerning av visdomstenner, svulster m.m.

Innsatte i fengsel

Fri behandling dersom oppholdet varer lenger enn 3 måneder. Ved kortere opphold dekkes akuttbehandling.

Flyktninger og asylsøkere

Voksne kan søke veiledning om økonomisk dekning til tannhelsehjelp gjennom sitt asylmottak. Fylkeskommunen gir behandling til barn og unge 0-20 år j.fr. Tannhelsetjenesteloven § 5 – 1.

Hvor kan du få tannhelsehjelp?

Bostedsadresse avgjør hvilken offentlig tannklinikk du tilhører hvis du har rettigheter etter Lov om tannhelsetjenesten.

Betalende pasienter kan fritt velge tannklinikk eller tannlegekontor. Alle offentlige tannklinikker tar også imot voksne, betalende pasienter etter takster fastsatt av fylkestinget.

Tannbehandling i narkose

Ved behov for behandling i narkose er det tannlegen som henviser til behandling i narkose.

Tilrettelagt tannhelsetilbud – TOO

TOO er et tilrettelagt tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med sterk angst for tannbehandling. Les mer om Tilrettelagt tannhelsetilbud – TOO

Skyssutgifter

Pasienter med rettigheter i den offentlige tannhelsetjenesten får refundert utgifter etter retningslinjer vedtatt av fylkeskommunen.

Flere artikler

Publisert 22. oktober 2021

Når bør jeg fjerne visdomstennene?

Med mindre visdomstennene forårsaker smerter eller andre problemer, trenger du ikke å fjerne dem.
Publisert 19. september 2021

Hvordan klage på tannbehandling?

Om du er misfornøyd med tannbehandlingen er det flere steder du kan henvende deg for å klage. Dette gjelder uansett om du har fått privat eller offentlig tannbehandling.
Publisert 4. februar 2021

Tannlegeskrekk hos barn

Det er normalt at barn vegrer seg for å la seg undersøke eller behandle hos tannpleier/tannlege første gangen. Tannlegeskrekk er det samme som tannbehandlingsangst, eller odontofobi.
Nettsiden benytter seg av informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke nettsiden, godtar du dette.